Cellule NEO (Nature Environment Our):

 

Biologische Station

Beratung Natur- und Landschaftsschutz

Fließgewässerpartnerschaft Our

Beratung Wasserschutz und Gewässerrenaturierung

Projekt “d’Naturparke zu Lëtzebuerg – (een) Insekteräich”

Beratung Insektenschutz und Biotopverbund

Comité de Pilotage Éislek (Natura 2000)

Beratung “Natura 2000”-Gebiete

Naturpakt “Meng Gemeng engagéiert sech fir d’Natur”

Beratung von Naturpark-Gemeinden in Natur- und Wasserschutz

Cellule ECO (Energy Climate Our):

 

Lichtberatung

Beratung Vermeidung Lichtverschmutzung

Klimapakt “Meng Gemeng engagéiert sech fir d’Klima”

Beratung von Naturpark-Gemeinden in Klimaschutz

Details anzeigen
Details verstecken

12, am Parc
L-9836 Hosingen