​E Mëttwosch, de 5. Dezember, kënnt de Kleeschen va 17:00 Auer aan bäi d'Kanner heem a brengt hinne jiät Kléines mat!

Wann de Kleeschen deen Owend o bäi eech laanstkomme soll, da meelt är Kanner w.e.g. bis de 4. Dezember aan.

Wampisch: 621 395 439 (Arend Annick)

Bënzelt/Holler/Bréidelt: 691 591 638 (Jodocy Tom)

Beeler/Leethem: 691 927 633 (Reiff Xavier)


Le mercredi 5 décembre, St. Nicolas sera à Weiswampach à partir de 17.00h pour la traditionnelle distribution de friandises.

Pour que St. Nicolas sonne à votre porte, inscrivez vos enfants avant le 4 décembre.

Weiswampach: 621 395 439 (Arend Annick)

Binsfeld/Holler/Breidfeld: 691 591 638(Jodocy Tom)

Beiler/Leithum: 691 927 633 (Reiff Xavier)