​De Syndicat d'Initiative Wäiswampich-Beeler-Leethem organiséiert o dëst Joer remm seng "Gruuss Botz". Den Treffpunkt vir all déi die wëllen bei dëser Aktioun matmahn ass Samsdes, den 16. März 2019 em 9.00 Auer beim Gemengenatelier zu Wampich.

De Syndicat offréiert Mëttigässen am Restaurant Keup.

Le Syndicat d'Initiative Weiswampach-Beiler-Leithum organisera de nouveau sa "Gruuss Botz" (nettoyage traditionnel des environs). Le rendez-vous pour toutes les personnes qui veulent y participer activement, est fixé à 9.00 heures, le samedi 16 mars 2019 près du hall du service technique à Weiswampach.

Le Syndicat offrira le repas de midi au Restaurant Keup.


Vereiner van Holler, Bënzelt, Bréidelt laden iech an fir d'Gruuss Botz an hiren Diärrefer  een Samsdig, den 30. März 2019. Afank ass ëm 9.30 Auer zu Holler beim Sall, zu Bënzelt bei der aler Schull, zu Bréidelt bei der Kapell.

Brengt w.e.g. een Secherheetsgilet mat fir besser lanst Strooss gesehn ze jänn.

Fir Mëttig zervéieren d'Käch vam Gaart an Heem Gegrilltes zu Bënzelt bei der Schull fir all déi die fläissig gehollef hann.

Les associations de Holler, Binsfeld, Breidfelt vous invitent pour le nettoyage de la nature dans leurs villages , samedi, le 30 mars 2019. Rassemblement à 9.30 hrs à Holler près de la salle des fêtes, à Binsfeld près de l'ancienne école, à Breidfeld près de la chapelle.

Veuillez emporter un gilet de protection pour mieux avertir les automobilistes.

A midi, les membres du coin de terre et foyer vont servir une grillade près de l'école à tous ceux qui ont bien aidé au nettoyage.