Lëtzebuergesch

De Schäfferot

Vu d’Demande vum Comité d’initiative vum 26. Juli 2022, déi de Premier- a Staatsminister de 27. Juli 2022 kritt huet, fir e Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun de Kapitele IV a Vbis vun der Verfassung ze organiséieren; 

Vu d’Décisioun vum Premier- a Staatsminister vum 29. Juli 2022 iwwert d’Recevabilitéit vun där Demande;

Vu d’Kommunikatioun vum Premier- a Staatsminister am Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, publizéiert an der Serie vum Memorial A vum 5. August 2022, an Ausféierung vum Artikel 5 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwer den nationale Referendum;

informéiert

d’Wieler déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng domiciliéiert sinn, dat si d’Demande iwwert d’Ofale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun de Kapitele IV a Vbis vun der Verfassung, déi an éischter Liesung den 13. Juli 2022 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng vum 20. August 2022 bis den 13. September  2022 abegraff, opleien.

Wärend dëser Period sinn d’Lëschten op folgender Plaz an zu folgenden Zäiten zougänglech:

Uert:
Märei
Om Leempuddel
L-9991 Weiswampach

Deeg an Zäiten:
Méinden, Dënschden an Donneschden:
8:30 - 11:30 Auer & 13:00 - 16:30 Auer
Mëttwoch:
8:30 - 11:30 Auer & 13:00 - 18:00 Auer
Freiden:
8:30 - 11:30 Auer & 13:00 - 16:00 Auer
Samschden:
20/08/2022: 11:00 – 12:00 Auer
27/08/2022: 08:00 – 09:00 Auer
03/09/2022: 08:00 – 09:00 Auer
10/09/2022: 11:00 – 12:00 Auer

Den Text vun der Propositioun vun der Revisioun de Kapitele IV a Vbis vun der Verfassung kann op der uewe genannter Plaz an zu den uewe genannten Zaiten agesi gin.

Fir d’Demande iwwert de Referendum z’ënnerstëtzen muss de Wieler sech perséinlech op senger Gemeng presentéieren. De Wieler muss säin Numm, seng Virnimm a seng Adress dem zoustännegen Agent matdeelen an eng gülteg Pièce d’identité virweise kënnen.

Nodeems den Agent kontrolléiert huet ob de Wieler op de Wielerlëschten agedroen ass, leet den Agent dem Wieler d’Aschreiwungslëschte vir an dréit dem Wieler säin Numm, seng Virnimm a säi Gebuertsdatum an.

Nodeems de Wieler dës Aschreiwunge kontrolléiert huet, ënnerschreift hien d’Lëscht.

De Wieler deen duerch e physeschen Handicap net ënnerschreiwe kann, däerf sech vun enger Persoun begleede loossen, déi a sengem Numm ënnerschreiwen däerf. Dës begleedend Persoun däerf kee kommunaalt, nationaalt oder europäescht Mandat bekleeden, si muss liesen a schreiwe kënnen an däerf net gemäß de Bestëmmungen vum Artikel 6 vum ofgeännerten Walgesetz vum 18. Februar 2003, vum d’Walrecht ausgeschloss sinn.

Et däerfen déi Wieler ënnerschreiwen déi den Dag virum Ufank vun der Ënnerschrëfte Sammlung op de Wielerlëschte fir d’Chamberwalen agedroe sinn.

Déi Wieler déi net op der Wielerlëscht vun der Gemeng stinn, mussen eng Décisioun vum Buergermeeschter vun hirem Wunnuert respektiv vun enger Geriichtsinstanz virweise kënnen déi bezeit datt si d’Walrecht an där Gemeng hunn.

Déi Wieler déi zwar op dëse Wielerlëschten agedroe sinn, mee déi hiert Walrecht duerch eng gesetzlech Bestëmmung oder duerch e Geriichtsbescheed oferkannt kritt hunn, däerfe sech net un der Ënnerschrëfte Sammlung bedeelegen.

All Wieler däerf nëmmen eemol d’Lëscht ënnerschreiwen. D’Ënnerschreiwen am Numm vun enger drëtter Persoun ass verbueden ausser am Fall wou eng Persoun eng handicapéiert Persoun begleet.

D’Ënnerschrëft vum Wieler op der Lëscht bedeit datt dëse Wieler d’Demande fir d’Ofhale vun engem Referendum ënnerstëtzt.

Dës Demande ass nëmmen dann ugeholl, wa 25.000 Wieler se ënnerstëtzen.

Wäiswampech, de 5. August 2022

 Deutsch

Der Schöffenrat

In Anbetracht des Antrags des Initiativkomitees vom 26. Juli 2022, eingegangen am 27. Juli 2022 beim Premier- und Staatsminister, betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf der Kapitel IV und Vbis der Verfassung;

In Anbetracht der Entscheidung des Premier- und Staatsministers vom 29. Juli 2022 über die Zulässigkeit des Antrags;

In Anbetracht der Mitteilung des Premier- und Staatsministers, in Erfüllung von Artikel 5 des geänderten Gesetzes vom 4. Februar 2005 betreffend das nationale Referendum, die im Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, in der Serie des Memorial A vom 5. August 2022 veröffentlicht wurde;

informiert

die für die Legislativwahlen wahlberechtigten Personen, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben, dass sie den Antrag betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf der Kapitel IV und Vbis der Verfassung, der am 13. Juli 2022 in erster Lesung von der Abgeordnetenkammer angenommen wurde, unterstützen können, indem sie sich auf die Listen einschreiben, die dazu in der Gemeinde vom 20. August 2022 bis 13. September 2022 inklusive an folgendem Ort und zu folgenden Zeiten ausliegen:


Ort:
Gemeindehaus
Om Leempuddel
L-9991 Weiswampach

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag:
8:30 - 11:30 Uhr & 13:00 - 16:30 Uhr
Mittwoch:
8:30 - 11:30 Uhr & 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag:
8:30 - 11:30 Uhr & 13:00 - 16:00 Uhr
Samstag:
20/08/2022: 11:00 – 12:00 Uhr
27/08/2022: 08:00 – 09:00 Uhr
03/09/2022: 08:00 – 09:00 Uhr
10/09/2022: 11:00 – 12:00 Uhr

Der Text des Änderungsentwurfs der Kapitel IV und Vbis der Verfassung kann an dem oben genannten Ort und zu den oben angegebenen Zeiten eingesehen werden.

Zur Unterstützung des Antrags betreffend die Organisation eines Referendums, muss der Wähler persönlich auf der Gemeinde vorstellig werden. Er muss seinen Namen, seine Vornamen und seine Adresse dem zuständigen Gemeindebediensteten mitteilen. Aufgrund des obligatorischen Vorlegens eines gültigen Personalausweises oder Passes muss der Gemeindebedienstete die Identität der Person feststellen, zwecks Überprüfung des Eintrags dieser Person in den Wählerlisten. 

Wenn die betreffende Person als Wähler identifiziert wurde, legt der Gemeindebedienstete dieser die Listen vor und trägt die Namen, Vornamen und das Geburtsdatum des Wählers ein. Der Wähler muss diese Eintragungen überprüfen bevor er unterschreibt.

Falls ein Wähler auf Grund einer Behinderung nicht selbst unterschreiben kann, darf er sich von einer Person begleiten lassen, die an seiner Stelle unterschreibt. Die Begleitperson darf kein politisches Amt auf kommunaler, nationaler oder europäischer Ebene bekleiden, sie muss lesen und schreiben können und nicht, gemäß den Bestimmungen des Artikels 6 des geänderten Wahlgesetzes vom 18. Februar 2003, vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.

Nur die Wähler, die am Vortag des Beginns der Unterschriftensammlung auf den Wählerlisten für die Legislativwahlen eingeschriebenen waren, sind berechtigt auf den Listen zu unterschreiben.

Im Falle eines Nichteintrages auf den Wählerlisten, darf nur unterschreiben, wer eine Entscheidung des Bürgermeisters seines Wohnortes, oder einer seiner Stellvertreter, oder einer Justizautorität vorzeigen kann, die besagt, dass man im Besitz des Wahlrechts in der betreffenden Gemeinde ist.

Selbst bei Einschreibung auf den Wählerlisten, dürfen diejenigen nicht unterschreiben, denen aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung oder eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils das Wahlrecht entzogen wurde. 

Jeder Wähler darf nur einmal denselben Antrag betreffend die Organisation eines Referendums unterschreiben. Die Unterschrift im Namen eines Dritten ist, außer im oben beschriebenen Fall des Unterschreibens anstelle einer behinderten Person, verboten.

Die Unterschrift eines Wahlberechtigten gilt als Unterstützung des Antrags betreffend die Organisation eines Referendums.

Dem Antrag wird nur dann stattgegeben, wenn 25.000 Wähler ihn unterstützen.


Weiswampach, den 5. August 2022